Neviem nájsť znak na klávesnici

Občas keď som na inom počítači ako na svojom, alebo keď potrebujem napísať nejaký špeciálny znak ako je euro alebo dolár…. problém!

¢ cent ALT 162;
£ pound ALT 163;
¥ yen ALT 165;
euro ALT 8364;
§ section ALT 167;

Ďalšie znaky:

# ALT 35;
$ ALT 36;
% ALT 37;
& ALT 38;
* ALT 42;
< ALT 60;
= ALT 61;
> ALT 62;
? ALT 63;
@ ALT 64;
[ ALT 91;
\ ALT 92;
] ALT 93;
^ ALT 94;
_ ALT 95;
{ ALT 123;
| ALT 124;
} ALT 125;
~ ALT 126;
¢ ALT 162;
£ ALT 163;
¤ ALT 164;
¥ ALT 165;
¦ ALT 166;
§ ALT 167;
¨ ALT 168;
© ALT 169;
ª ALT 170;
« ALT 171;
° ALT 176;
± ALT 177;
² ALT 178;
³ ALT 179;
´ ALT 180;
µ ALT 181;
ALT 182;
· ALT 183;
¸ ALT 184;
¹ ALT 185;
º ALT 186;
» ALT 187;
¼ ALT 188;
½ ALT 189;
¾ ALT 190;
¿ ALT 191;
× ALT 215;
÷ ALT 247;

takže skrátená asci tabulka