Aditíva v potravinách

Do potravín sú bežne pridávané látky, ktoré napr.:

  • predlžujú trvanlivosť potravín,
  • zvýrazňujú alebo obnovujú farbu potravín,
  • zvyšujú alebo regulujú kyslosť a zahusťovacie vlastnosti,
  • prípadne dodávajú potravinám sladkú chuť bez použitia repného cukru.

Všetky tieto látky sa súhrnne nazývajú prídavné látky alebo aditíva. Prítomnosť prídavných látok, ktoré boli v potravine použité, musí byť uvedená na obale, a to v zostupnom poradí podľa toho, v akom množstve sú v potravine obsiahnuté. Prítomnosť prídavnej látky sa označuje uvedením názvu látky alebo číselného kódu E (číslo).

Číselný kód E je kód, pod ktorým je prídavná látka označovaná medzinárodne. Teda úplne rovnaký na celom svete. Rovnaký číselný systém má Európska Únia i Codex Alimentarius. U látok, ktoré patria do kategórie: antioxidanty, farbivá, konzervanty, kyseliny, regulátory kyslosti, taviace soli, kypriace látky, náhradné sladidlá, látky zvýrazňujúce chuť alebo aróma, zahusťovadlo, želírovacie látky, modifikovaný škrob, stabilizátory, emulgátory, protispekavé látky, odpeňovače, leštiace látky, látky zlepšujúce múku, musí byť okrem názvu alebo kódu E uvedený aj názov príslušnej kategórie, do ktorej látka patrí.

Niektoré prídavné látky spadajú podľa účelu použitia do niekoľkých kategórií, ale uvádza sa iba názov kategórie, ktorá zodpovedá účelu, pre ktorý je látka v potravine použitá.

Identifikácia číslom E znamená kód, pod ktorým je prídavná látka označovaná v medzinárodnom číselnom systéme.

Dôležité upozornenie: Spôsob použitím napr. skupiny potravín, pre ktorý možné určitú látku použiť, povolená množstvo, Spôsob našich označovaním na obale atď nájdete v následujúcich prípravných predpisoch:

Potravinový kódex Slovenskej republiky upravuje požiadavky na zdravotnú neškodnosť, hygienu, požiadavky na zloženie a kvalitu potravín, zložky, ako aj technologické postupy používané pri ich výrobe a požiadavky na balenie jednotlivých potravín, ich skupín alebo všetkých potravín, rozsah a spôsob ich označovania, ich skladovanie, prepravu, manipuláciu s nimi a ich obeh, ako aj zásady na odber vzoriek a ich vyšetrovanie. Požiadavky ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh.

Výnos MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín
2. Výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č. 1761/2005 – 100
3. Výnos MP SR a MZ SR z 26.októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
4. Výnos MP SR a MZ SR zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov.
TRETIA HLAVA  –  Požiadavky na potraviny nového typu
Výnos MP SR a MZ SR z 15.marca 2004 č.608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu
Výnos MP SR a MZ SR zo 17.decembra 2003 č.3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením
SIEDMA HLAVA  – Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č.16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
1. Výnos MP SR a MZ SR z 12. októbra 2009 č. 20374/2009 – OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
2. Výnos zo 16. apríla 2010 č. 09015/2010-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
DVANÁSTA HLAVA  – Prídavné látky v potravinách
Výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008 – OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL, ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách.
2. Výnos z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL,ktorým sa mení výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MZ SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL.
3. Výnos zo 14. marca 2011 č. 02374-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách v znení výnosu MP SR a MP SR z 15. marca 2010 č. 08936/2010-OL a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a MZ SR z 30. septembra 2010 č. 18764/2010-OL
TRINÁSTA HLAVA  –  Extrakčné rozpúšťadlá
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/6/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
Uvedený výnos platí a je doplnený novelami
1. Výnos z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá
ŠTRNÁSTA HLAVA  – Arómy – zrušená výnosom č.422-OL-2011 formát PDF
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/7/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca arómy
Pre komoditu arómy platí : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES. formát PDF(veľkosť 181kB)
PÄTNÁSTA HLAVA  – Osobitné prísady do potravín
Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/8/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín
DVADSIATA ŠIESTA HLAVA  – Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá – zrušená výnosom č.2089/2005-100
Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny
Komodita „Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá“ je uvedená dvadsiatej štvrtej hlave, siedmom diely tretej časti PK SR.

Informácie čerpané z: www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp